Bò • Beef

42. Bò Nướng Tiêu Đen

MSG Free

43. Bò Nướng Sả

MSG Free

44. Bò Lúc Lắc

45. Bò Xào Bông Cải

46. Bò Xào Cải Làn