Bún • Rice Vermicelli Noodles

14. Bún Tôm Nướng

Gluten Free, MSG Free

15. Bún Bò Xào

Gluten Free

16. Bún Bò Nướng Sả

MSG Free

17. Bún Thịt Nướng

MSG Free

18. Bún Chả Giò

Gluten Free

19. Bún Thịt Nướng Chả Giò

20. Bún Tôm Thịt Nướng

MSG Free

21. Bún Gà Nướng Sả

MSG Free

22. Bún Chả Hà Nội

MSG Free